XBN编号农残标准品,玺标农残标准物质上新啦!

发布时间:2024-06-28 17:48:18
 
 
 
 
玺标标准品产品上新部分列表展示
 
 
 
产品编号 产品名称 标准值 规格 cas号
XBE1461 千里光宁氧化物标准品 HPLC≥98% 5mg 13268-67-2
XBE1717 孟鲁司特钠杂质标准品 ≥90% 1mg 142147-67-9
XBE1973 邻苯二甲酸二苄酯-D4标准品 ≥98% 100mg 1015854-62-2
XBE2229 金鸡纳碱单盐酸盐标准品 ≥98% 100mg 130-89-2
XBE2485 红柏酸标准品 ≥98% 5mg 152-84-1
XBE2741 二十烷酸十六烷基酯标准品 ≥98% 100mg 22413-05-4
XBE2355 己二酸半醛甲基酯标准品 ≥98% 250mg 70849-29-5
XBE2611 氟马西尼标准品 HPLC≥98% 25mg 78755-81-4
XBE2867 度洛西汀中间体标准品 HPLC≥98% 100mg 116539-55-0
XBE3123 草甘磷-13C2,15N标准品 ≥98% 1mg 285978-24-7
XBE3379 奥司他韦13CD3标准品 ≥98% 5mg 1093851-61-6
XBE0047 紫苏醇标准品 GC≥95% 20mg 536-59-4
XBE0303 依折麦布-d4标准品 ≥98% 1mg 1093659-89-2
XBE0559 亚油酸亚油醇酯标准品 ≥98% 100mg 17673-62-0
XBE0815 脱羟基比卡鲁胺标准品 ≥90% 5mg 906008-94-4
XBE1071 石胆烯酸标准品 ≥98% 100mg 1053-37-8
XBE1327 去氢鬼臼毒素标准品 HPLC≥98% 10mg 42123-27-3
XBE1583 牛磺石胆酸-D4酸标准品 98% 50mg 516-90-5
XBE2186 卡奈替尼标准品 HPLC≥99% 20mg 267243-28-7